متخصص زنان و زایمانrss
پزشکان و دندانپزشکان / متخصص و فوق تخصص

0.00 (0 votes)
People-Doctor-Male-icon
توضیحاتدکتر منصور اشرفی نیا متخصص زنان و زایمان ، عضو هیات علمی داشنگاه تهران می باشند.
0.00 (0 votes)
download
توضیحاتخانم دکتر خدیجه ادبی متخصص زنان و زایمان ،عضو هیات علم یدانشگاه تهران,
0.00 (0 votes)
download
توضیحاتخانم دکتر ستاره اخوان متخصص زنان و زایمان عضو هیات عامی دانشگاه تهران
0.00 (0 votes)
download
توضیحاتخانم دکتر لاله اسلامیان متخصص زنان و زایمان و عضو هیات علمی داشنگاه علوم پزشکی
0.00 (0 votes)
153
توضیحاتخانم دکتر اکبری اسبق متخصص زنان و زایمان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرا
0.00 (0 votes)
155
توضیحاتخانم دکتر زهرا افتخار متخصص زنان و زایمان ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران