متخصص قلب و عروقrss
پزشکان و دندانپزشکان / متخصص و فوق تخصص

0.00 (0 votes)
People-Doctor-Male-icon
توضیحاتدکتر ناصرالدین اکبری اسبق متخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
0.00 (0 votes)
5989
توضیحاتدکتر عطا اله باقر زاده متخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می باشند.
0.00 (0 votes)
People-Doctor-Male-icon
توضیحاتدکتر حمیدرضا پورحسینی متخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می باشند.