متخصص جراحیrss
پزشکان و دندانپزشکان / متخصص و فوق تخصص

0.00 (0 votes)
People-Doctor-Male-icon
توضیحاتدکتر فرید اسکندری متخصص جراحی عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
0.00 (0 votes)
People-Doctor-Male-icon
توضیحاتدکتر بهار اشجعی متخصص جراحی عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می باشند.
0.00 (0 votes)
People-Doctor-Male-icon
توضیحاتدکتر خلیل اسفندیاری متخصص جراحی عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می باشند.